Cele

Cele Stowarzyszenia

 • wspieranie oświaty oraz nowoczesnych form edukacyjnych,
 • wyrównywanie szans w dostępie do edukacji oraz promocja wybitnie uzdolnionej młodzieży,
 • wspomaganie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,
 • wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego,
 • podejmowanie działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. osoby niepełnoprawne, uzależnione, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych),
 • działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa młodzieży w szkole,
 • promocja i rozpowszechnianie sportu oraz zdrowego trybu życia,
 • popularyzacja europeistyki oraz przedsiębiorczości w powiecie dębickim.

Grupy docelowe

 • dzieci, młodzież szkolna oraz studenci
 • osoby chore i wymagające opieki specjalistycznej
 • kadra nauczycielska oraz rodzice
 • placówki oświatowe

Stowarzyszenia „Uwierz w siebie” jest wyrazem społecznego zaangażowania członków, a nasze działania wynikają z troski o otoczenie, w którym żyjemy.