Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „UWIERZ W SIEBIE” w Dębicy

(tekst jednolity ze zmianami)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Z dniem 14.11.2007 r. powołuje się Stowarzyszenie, które nosi nazwę

„UWIERZ W SIEBIE”

zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem

 §2

STOWARZYSZENIE  działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami ),
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
 3. niniejszego Statutu.

 §3

 1. Stowarzyszenie działa zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dębica, woj. podkarpackie, terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków
 4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony
 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną
 6. Stowarzyszenie może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych, o celach statutowych zbieżnych z celami własnymi

 

 1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego  w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie cyt. wyżej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w wyżej cyt. ustawia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności na rzecz osób wymienionych w §5 ust.3 niniejszego statutu.

 §4

 1. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów prowadzi działalność gospodarczą
 2. Działalność gospodarcza jest prowadzona według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Bieżącą działalnością Stowarzyszenia (sprawy techniczno-organizacyjne, bieżące administrowanie sprawami Stowarzyszenia), zajmuje się Dyrektor ds. organizacyjnych i rozwoju Stowarzyszenia powoływany przez Zarząd na zasadach umowy o pracę lub umowy o zarządzanie
 4. Do własnego funkcjonowania Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadach umowy o pracę lub umowy o zarządzanie
 5. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, z której dochód jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
 6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie oświaty, edukacji i nauki poprzez wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, poprawy jakości kształcenia, wspieranie nowoczesnych form edukacji, współpracy z podobnymi instytucjami na szczeblu krajowym i międzynarodowym
 2. krzewienie tematów, wspieranie oraz działania innowacyjne na rzecz: kultury i dziedzictwa kulturowego, sportu, bezpieczeństwa, tolerancji, walki z nałogami, ochrony środowiska, europeistyki i przedsiębiorczości.
 3. inicjowanie i wpieranie finansowo, organizacyjnie i rzeczowo: programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność oświatową, kulturalną, edukacyjną, sportową, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób chorych i niepełnosprawnych
 4. współpraca i działalność lokalna, ponadregionalna, ogólnopolska i międzynarodowa na rzecz lokalnych środowisk, instytucji, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i wolontariatu.
 5. organizowanie wypoczynku w czasie letnim i zimowym dla dzieci i młodzieży.
 6. promocja i organizacja wolontariatu
 7. popularyzacja postaw abstynenckich i zdrowego stylu życia
 8. przeciwdziałanie patologiom
 9. promowanie i popularyzację form aktywności oraz stylu bycia, odpowiadających zasadom ekorozwoju

 §6

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Stowarzyszenie współdziała z osobami fizycznymi, prawnymi, oraz innymi instytucjami i organizacjami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 1. Swoje cele Stowarzyszenie może realizować poprzez działalność wydawniczą, promocyjną, organizację szkoleń, warsztatów, panelów dyskusyjnych, targów, wystaw, kiermaszów, konkursów i każdej innej formy zaakceptowanej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może udzielać wsparcia finansowego osobom fizycznym i prawnym jak również jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie może w szczególności działać jako organizacja grantodawcza jak również udzielać stypendiów.

 Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

 §8

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji
 5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia

 §9

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego
 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z prawem zabierania głosu i głosowania
 3. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia
 4. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
 6. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia

 

 1. Każdy członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
  2. brania czynnego udziału w zebraniach członków i działalności Stowarzyszenia
  3. popierać cele Stowarzyszenia i brać czynny udział w jego działalności
  4. opłacać terminowo składki członkowskie

 

§10

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni

 §11

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z powodu dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi
  2. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy
  3. skreślenia z listy członków, jeżeli jego postępowanie w życiu prywatnym lub zawodowym uchybia godności członka Stowarzyszenia
 2. Osobie skreślonej lub wykluczonej służy prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30  dni od daty doręczenia stosownej decyzji

 Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§12

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 §13

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych

 §14

W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające

 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
  1. uchwalenie statutu i jego zmian
  2. wybór  członków władz Stowarzyszenia
  3. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
  4. rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu w sprawach członkowskich
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej i uchwalanie budżetu
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji
  9. podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

 § 16

 1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne
 2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia
 3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd; z jego inicjatywy, na wniosek Komisji rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
 5. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później, niż w terminie trzech tygodni od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie

 ZARZĄD

§17

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków 2. Zarząd składa się z od 3-5 członków, Prezesa oraz Wiceprezesa powoływanych przez Walne Zebranie Członków na czteroletnią kadencję, której ocena i przedłużenie na kolejne lata działalności dokonuje się przez Walne Zebranie Członków 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia łącznie lub działanie prezesa Zarządu Stowarzyszenia samodzielnie. 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał. 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes 6.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy Członków Zarządu. 7. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia w określonych sprawach.

§18

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia
 3. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
 5. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków
 6. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia
 7. podejmowanie uchwał o przyznanie medali, odznak honorowych oraz wyróżnień, które przyznawane będą osobą fizycznym, prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie

KOMISJA REWIZYJNA

§19

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków

 §20

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności działalności finansowej
 2. coroczne składanie pisemnego sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
 3. prawo pisemnego wystąpienia do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 4.Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni. 5.Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 6.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§21

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, finansowe środki własne i fundusze.
 2. W stowarzyszeniu obowiązuje bezwzględny zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia członkom Stowarzyszenia, członkom Zarządu, członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub pracownikom Stowarzyszenia oraz osobom pozostającym z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w linii bocznej do drugiego stopnia i osobom związanym z nimi stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 3. W Stowarzyszeniu obowiązuje bezwzględny zakaz przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. W Stowarzyszeniu obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 5. W Stowarzyszeniu obowiązuje bezwzględny zakaz zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 §22

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie
 2. darowizny, zapisy i spadki
 3. dochody powstałe z działalności gospodarczej
 4. kwoty pozyskane z dotacji i ofiarności publicznej
 5. kwoty pozyskane z subwencji i innych źródeł
 6. 1% podatku przekazanego od osób fizycznych

 §23

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd Stowarzyszenia

 §24

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia – upoważnia się: do kwoty 100.000 zł jednoosobowo Prezesa Stowarzyszenia lub Wiceprezesa , powyżej kwoty 100.000 zł dwóch Członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes .

 §25

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych  przez Zarząd, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa corocznie Zarząd w formie uchwały.

 Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§26

 1. Uchwałę o zmianie Statutu lub o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia
 3. W sprawach dotyczących rozwiązanie i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989r. nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami)