Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2023”

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizuje konkurs „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2023”. Jego celem jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2022r. do listopada 2023r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

1.  „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2023”:

a. uczeń szkoły podstawowej,

b. uczeń szkoły ponadpodstawowej,

2. „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2023” – osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

3. „Wolontariusze Ziemi Dębickiej 2023” – kategoria grupowa:

(przez grupę rozumie się min. 2 osoby)

  a. uczniowie szkół podstawowych

    b. uczniowie szkół ponadpodstawowych

    c. osoby dorosłe

       W ostatnich latach została wprowadzona kategoria grupowa, której celem jest umożliwienie docenienia zaangażowania w różne działania wolontariackie większej grupy osób, np. stowarzyszeń, fundacji, szkolnych klubów wolontariatu,itp. a także podobnych działań kilku osób.

        O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni 5 grudnia 2023 roku  w DK „Śnieżka”, gdzie odbędzie się o godz. 10.00 „Gala Wolontariatu”, na którą zapraszamy wszystkich zgłoszonych kandydatów oraz ich wnioskodawców i opiekunów.

  Formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z Regulaminem konkursu na stronie  www.uwierzwsiebie.pl

     Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) najlepiej skan dokumentów wraz ze zdjęciem kandydata należy przesłać na adres, email: sekretariat@twardowski.edu.pl z dopiskiem w tytule Konkurs – „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2023”.

          Dokumenty można przesłać również pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego). Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy    

Pobierz formularz

Zapoznaj się z regulaminem